iets gemist?

Nieuwjaarswensen 2023 – speech nieuwjaarsreceptie 29 januari 2023

In de eerste plaats wil ik U verwelkomen in naam van alle vrijwilligers van de buurtvereniging Bevegemse Buren. Dat u hier vandaag samen met 200 bekende, maar ook nieuwe buren het glas wil heffen op 2023, bewijst dat er nog steeds veel mensen warmlopen om de banden tussen buurtbewoners aan te halen. Nochtans is het niet eenvoudig om in een postcoronatijdperk terug samen te komen. Er is in de voorbije jaren veel gebeurd, waardoor het niet altijd gemakkelijk is om constructief naar elkaar te luisteren en de neuzen in dezelfde richting te brengen, in de richting van de juiste oplossing voor het maatschappelijk belang.

En dan is het aan de buurtvereniging als bruggenbouwer om mensen terug dichter bij elkaar te kunnen brengen. Oa door hier samen het glas te heffen, door ons muzikaal te laten bekoren door Filthy Tunes, door de buurt te poetsen en een garageverkoop te organiseren. Maar ook door hulp te bieden in Wallonie…

In 2022 heeft de goede relatie die we in Bevegem hadden met het bestuur een sterke knauw gekregen door diverse grote projecten. Er zit wat ruis op de verbinding.

We hopen dat het beter wordt in 2023 vermits er een aantal grote dossiers in Bevegem op tafel liggen. Als het stadsbestuur draagvlak wil voor zijn eigen beslissingen dan moet er niet alleen geluisterd worden naar de bezorgdheden over de leefbaarheid in Bevegem. Er moet ook iets mee gedaan worden.

Wij willen met een open blik blijven kijken  naar de toekomst en vol verwondering, dus het kan goed komen.

Want de bruggenbouwer in ons weet dat we allemaal vrolijk worden van een babbel, een lach, een schouderklopje en een goedendag op straat. Samen is zoveel mooier dan alleen. Sommigen onder ons zijn de voorbije jaren geliefden, vrienden en buren verloren. We denken bvb aan mijnheer Denys en eveneens in Bevegem is “ons” Anny Bert plots overleden – enkele mooie teksten van haar kunnen jullie op de tafels vinden.

Voor ik het woord geef aan burgemeester Evelien De Both zal de 9 – jarige Lara ( onze toekomstige voorzitter?) onze wensen voor het nieuwe jaar voorlezen:

  • Tijd om van de kleine dingen te genieten
  • Rust om stil te staan bij mooie momenten
  • Sterkte om tegenslagen te overwinnen
  • Humor om wat somber is te kleuren
  • Vernieuwende projecten in Bevegem waar alle partijen beter van worden

Wij willen nu heel graag samen met U het glas heffen op 2023

Gemeentegrensoverstijgend Overleg

Mobiliteit is één van de onderwerpen waar we met zijn allen vroeg of laat bij stilstaan. De druk op infrastructuur, leefomgeving en bereikbaarheid neemt toe. Burgers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van leven en openbare ruimte. Tegenstrijdige belangen tussen stakeholders maken dat het niet altijd gemakkelijk is voor beleidsmakers en uitvoerende diensten om tot oplossingen te komen die voldoende draagvlak kennen.

In 2015 werd de  buurtvereniging Bevegemse Buren gevraagd om met het stadsbestuur na te denken over mogelijke oplossingen voor de verkeersproblematiek in Bevegem – wat uiteindelijk leidde tot voorstellen naat stadsbestuur en politie over een circulatieplan en fietsstraten in Bevegem. Zowel tijdens de discussies die we toen voerden, als in de consultaties over de gevolgen van het circulatieplan kwam naar boven dat zo’n circulatieplan zich geenszins tot Bevegem mocht beperken.

Onze eerdere ervaring heeft geleerd dat een participatief proces een unieke kans is om de stemmen en ervaring van alle belanghebbenden – buurtbewoners, onderwijzend personeel, ouders en kinderen, hulpdiensten en zelfstandig ondernemers – bij elkaar te brengen en tot nieuwe en haalbare oplossingen te komen.

In 2019 werd ons de opdracht toevertrouwd om contact te zoeken met andere (buurt)verenigingen en belanghebbenden om zoveel mogelijk mensen rond de tafel te krijgen om over het thema mobiliteit constructief te discussiëren, over de grenzen van de (deel)gemeenten heen en zonder politici en beleidsvoerders.

Na ettelijke overlegmomenten is een 30 paginadik document ontstaan waar de pijnpunten en oplossingen van de mobiliteit in Zottegem werden opgelijst. Het document kan je hieronder vinden.

Nieuwjaarswensen 2018 – speech nieuwjaarsreceptie 21 januari 2018

Wij – en daarmee bedoel ik het voltallige team vrijwilligers van de buurtvereniging Bevegemse buren – heten jullie van harte welkom op onze negende nieuwjaarsreceptie.

De buurtvereniging Bevegemse Buren probeert buurtbewoners samen te brengen en het weefsel in de buurt te versterken. Wij willen de lijm versterken tussen alle buren : senioren en kinderen, jongvolwassenen en veertigers, Zottegemnaren en inwijkelingen. Dat u vandaag het gure weer getrotseerd heeft om samen met de bekende, maar ook met minder bekende en 30 nieuwe buren het glas te heffen op 2018, bewijst dat er nog steeds veel mensen warm lopen om de banden tussen buurtbewoners aan te halen.

bevegemseburen-110

Ik wens graag alle vrijwilligers te bedanken, waaronder een speciale vermelding voor Jozef Tsjobbel, Danny Petrus en Dirkske. Zonder hen geen Bevegem. Maar er is ook geen nieuwjaarsreceptie zonder de helpende handen van Jeroen voor het gesleur met tafels en vloeken op de labels, zonder de helpende handen van Chantal, Hilde en Ulrich voor het flyeren van de uitnodigingen en zonder de centen van onze hoofdsponsor Jurgen De Spiegeleer voor het sponsoren van de cava.

Bevegemse Buren beperkt zich evenwel niet tot de relaties tussen buren. We proberen met de buurtvereniging ook de link te zijn tussen buurtbewoners en beleid, op een constructieve manier, zonder te polariseren en met het gemeenschappelijk belang voor ogen. Daarom hebben we ook aangedrongen op een overleg met het stadsbestuur én alle politieke fracties over de toekomst van Bevegem en zijn bewoners. Met succes, want intussen hebben we een derde overleg achter de rug, en merken we elke dag op hoe verschillende van onze suggesties en verzuchtingen een oplossing krijgen.

Maar het is niet aan mij om daar hier en nu dieper op in te gaan: Schepen Peter Vansintjan zal u straks in naam van het stadsbestuur toespreken en informeren over toekomstige oplossingen voor verkeersproblemen.

Ik wil graag met U allen officieel het nieuwe jaar inzetten. Een nieuw jaar, met nieuwe uitdagingen, een schitterende gezondheid, een warme buurt in een warm land en een warme wereld en hopelijk vele Bevegemse Burendagen. En daarvoor wil ik graag een beetje hulp inroepen.

In Gent ( ik ben hier immers een inwijkeling) wordt er elk jaar een nieuwjaarsbrief bekroond. Ik gebruik graag enkele woorden uit de winnende nieuwjaarsbrief van Hafsa El -Bazioui

” ik wens jou eentje mee suiker, eentje mee vree veel leute, waarin we minder moete neute.

Een jaar met veel vriendschap, warmte en liefde. Een jaar met minder harde woorden over de velo en den otto, tussen oost en west, tussen noord en zuid. Tussen jij en ik. Alleen maar liefde, een schuun vooruitblik.”

“Beeld je in dat we blij worden op een dag met veel sneeuw en dat we met sneeuwballen zouden gooien, niet met beschuldigingen over het strooien. Stel je voor dat we 2018 zouden kunnen zien door de ogen van een kind, dat verwonderd is om al het waardevols dat ons verbindt. Geen ruimte voor de kilte die ons verblindt.”

Met deze mooie woorden wil ik afsluiten. Maar voor ik de microfoon doorgeef aan Peter Vansintjan, wil ik graag het glas heffen op een fabuleus 2018 voor Bevegem en al zijn bewoners.

Aan alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar van ons allemaal

Nieuwjaarswensen 2017 – speech nieuwjaarsreceptie 15 januari 2017

In de eerste plaats wil ik U verwelkomen in naam van alle buurtcontactpunten en vrijwilligers van de buurtvereniging Bevegemse Buren. Dat u vandaag het gure winterweer getrotseerd heeft om samen met de bekende, maar ook met nieuwe buren het glas te heffen op 2017, bewijst dat er nog steeds veel mensen warm lopen om de banden tussen buurtbewoners aan te halen.

Als wij, als Bevegemse Buren, één goed voornemen hebben voor 2017, dan is het wel om jullie te blijven ondersteunen bij initiatieven die de leefbaarheid van de wijk vergroten en de cohesie tussen zijn bewoners en bezoekers versterken. Wij kiezen allemaal samen voor een verbindende weg, voor menselijkheid en solidariteit, met het algemeen maatschappelijk belang voor ogen.

De maatschappelijke uitdagingen proberen we als buurtvereniging te counteren door warmte te behouden, klein geluk te koesteren en de daden bij het woord  te voegen, door oa voor de nieuwjaarsreceptie vele handen uit de mouwen te steken. Ikzelf ben een kleine  schakel in de ketting van vrijwilligers die onze buurtvereniging draagt.

Deze week kreeg ik volgende spreuk doorgestuurd : indien elke vrijwilliger een ster zou krijgen, dan werd het nooit meer donker. Bij deze wensen we graag een ster te geven aan ons team van vrijwilligers.

bb2017_1381

Twee jaar geleden stond ik hier voor het eerst voor u. Ikzelf een beetje onwennig, maar we brachten toen een pleidooi voor beter overleg en reikten de hand aan al wie onze hulp nuttig achtte om Bevegem mooier, veiliger en leefbaarder te maken.

Vorig jaar heb ik van deze plek schepen Peter Vansintjan mogen aankondigen. Onze oproep had gehoor gekregen: het stadsbestuur had ons gevraagd om samen na te denken over verkeersveiligheid in Bevegem, rekening houdend met de veranderende demografie van de wijk. Dat leidde tot een ontwerp van verkeerscirculatieplan met respect voor de zwakke weggebruiker, maar ook voor de uiteenlopende en soms contradictorische functies van onze wijk – woonplaats, recreatieoord, schoolomgeving, plaats waar het ziekenhuis ingeplant is.

Vandaag zijn we een jaar verder en is de proefopstelling geëvalueerd.  Hoewel het aantal fietsers in de fietsstraten niet exponentieel toenam, wijzen politiecijfers uit dat de verkeersdrukte afgenomen en de gemiddelde snelheid gedaald is.  Daarom besliste het stadsbestuur om de proefopstelling te bestendigen, en het verkeerscirculatieplan in te bedden in een ruimer plan dat ook de ontsluiting richting centrum moet verbeteren. Burgemeester Jenne De Potter zal u daar straks meer in detail over informeren.

Maar voor ik dat doe, wil ik graag met U allen, het glas heffen op 2017. Een nieuw jaar, met nieuwe uitdagingen, een schitterende gezondheid, een warme buurt in een warm land en een warme wereld en hopelijk vele Bevegemse Burendagen.

Aan alle aanwezigen een gelukkig nieuwjaar van ons allemaal

Nieuwjaarswensen 2016 – speech nieuwjaarsreceptie 17 januari 2016

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 372 dagen geleden stond ik hier, op dezelfde plek, op te roepen voor meer verbondenheid.
Bevegemse buren, argumenteerde ik, moest het weefsel in de buurt versterken. We moesten proberen jong met oud te verenigen, Belg en buitenlander, rijk en arm. Dat dit geen holle woorden zijn bewijzen we door de oudste deelneemster Van De Wiele Maria  – nu 101 – naast alle 40 kinderen te zien op deze receptie. De generatiewissel is een feit, en dat geeft een nieuwe dynamiek, nieuwe verzuchtingen, nieuwe noden.

Noden die we niet in ons eentje zouden kunnen oplossen, begrepen we bij de Bevegemse buren. Daarom was de Nieuwjaarsboodschap voor 2015 er ook één met een uitgestoken hand. We pleitten voor een constructieve houding, een open geest. En we boden onze hulp aan voor al wie ze kon gebruiken. We zijn in 2015 opgeschrikt door ziekte en overlijden heel dicht bij huis ( het overlijden van papa Dhondt dit jaar en de lange revalidatie van Dirk De Koker en Danny Petrus), maar ook België en Europa heeft zijn onrust gekend. Daarenboven staan we op wereldvlak voor enorme uitdagingen. Maar dat sterkt ons hoe dan ook om de warmte te behouden, het klein geluk te koesteren en de daden bij het woord te voegen door o.a. voor de nieuwjaarsreceptie vele handen uit de mouwen te steken en jullie samen te brengen. Deze vele handen komen van ons team van buurtcontacten, vrijwilligers en handelaars. Deze nieuwjaarsreceptie is er voor het eerst met de jeugd van Bevegem – dit zijn buren die tussen 1950 en 1990 in Bevegem hun mooie jeugdjaren hebben doorgebracht.

In 2015 werden alle traditionele succesnummers van de Bevegemse Buren herhaald. De nieuwjaarsreceptie bracht 330 Bevegemnaars op de been. We gingen net als vanouds poetsen met de vereniging, een symbolische actie voor een propere buurt. En we mochten de zomer alweer afsluiten in het OLVC, waar voor 80 buurtbewoners heerlijk geurende paella opgeschept werd.

Maar de echte nieuwigheid kwam er in april van vorig jaar, met een mailtje van de burgemeester of we opnieuw konden samenzitten zoals elk jaar, maar deze keer met alle belanghebbenden, politie  en ook de andere politieke partijen. Er werd daar gesproken over alle mooie en de soms minder leuke kanten van Bevegem maar uiteindelijk werd ons de vraag gesteld hoe wij, als buurtbewoners, naar de verkeerssituatie in de wijk keken. We startten een consultatie onder de buurtbewoners, er volgde een werkgroep en er kwam een plan, dat we in het voorjaar aan het stadsbestuur hebben voorgesteld. Het plan pleitte ervoor om meer respect in te bouwen voor zwakke weggebruikers. In een buurt met veel senioren, talloze kinderen, 4 scholen, sportinfrastructuur en een ziekenhuis is dat geen overbodige luxe. Het plan van de buren hield verschillende mogelijkheden tegen het licht : fietsstraten, éénrichtingsstraten, doorstromingsplannen, kiss –en ridezones,…

Kennelijk is zoveel betrokkenheid bij het stadsbestuur niet in dovemansoren gevallen. De politici en de politie zijn in de voorbije maanden rond de tafel gaan zitten en hebben een eigen plan uitgedokterd over hoe het verkeer in Bevegem veiliger en aangenamer zou kunnen worden. Ze hebben deze nieuwjaarsreceptie uitgekozen om dat plan aan U en ons voor te stellen. Ik geef zo dadelijk het woord aan schepen van mobiliteit Vansintjan, die voor U een en ander zal toelichten.

Maar voor ik dat doe, wil ik graag met U allen, het glas heffen op 2016. Een nieuw jaar, met nieuwe uitdagingen, een schitterende gezondheid, een veilige buurt, een warmer land en maatschappij en hopelijk vele leuke Bevegemse Burendagen.

Aan alle Bevegemse buren een gelukkig nieuwjaar van ons allemaal

Overlegmoment met de Zottegemse beleidsmakers

Hier kunt u het volledige verslag van het rondetafelmoment met de Zottegemse beleidsmakers lezen. Het verslag geeft, in tekstvorm, een overzicht van de onderwerpen die tijdens de ontmoeting tussen Bevegemse Buren en de beleidsmakers zijn aangeraakt.

Het moet echter vooral een startpunt zijn voor meer overleg met het stadsbestuur, dat hopelijk ook tot concrete realisaties in de nabije toekomst leidt. De publicatie van het integrale verslag zal ons niet beletten om ook in de komende weken verder in te gaan op afzonderlijke punten in het overleg, bijvoorbeeld om de vooruitgang ervan onder de loep te nemen, of in te spelen op opmerkingen van de buurtbewoners in dat verband.

Om het verslag integraal te lezen, klikt u hier: Overlegmoment Bevegemse Buren – 26 maart 2015.

Memorandum Leefbaar Bevegem :

Het memorandum werd opgesteld naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en bundelt wensen van tal van buurtbewoners uit onze woonwijk. Het is geen inventaris van klachten, maar een bundeling van aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor de toekomst. We zijn nu 3 jaar verder en dit document is nog steeds zeer actueel. Het zal zeker als leidraad gebruikt worden bij ons gesprek met het gemeentebestuur van 26 maart a.s.

Je kan er zeven aandachtspunten terugvinden voor een leefbaar Bevegem : voldoende nachtrust, minder druk verkeer, vlot parkeren voor de buren, nette en groene straten, spelen op straat, een veilig gevoel en voldoende zondagsrust.

Wil je graag het volledige document bekijken, klik dan op onderstaande verwijzing en dan kan je het pdf – bestand lezen ( of afdrukken).

 201208-Memorandum_def

Memorandum voor een Leefbaar Bevegem

Nieuwjaarswensen januari  2015

Wij – het voltallige team van de buurtvereniging Bevegemse Buren – heten jullie van harte welkom op onze zesde nieuwjaarsreceptie.

In het verleden hebben de Bevegemse Buren – naast het versterken van het contact tussen de buren – niet nagelaten een aantal mistoestanden aan te klagen die het leven op de wijk bemoeilijkten of minder aangenaam maakten. Voortbordurend op het memorandum ” Leefbaar Bevegem ” probeerde de vereniging de overlast van fuifzaal, openluchtfestivals, parkeerproblemen, verkeerscirculatie,…op de agenda te plaatsen.

Vandaag zouden we vergelijkbare opmerkingen kunnen maken over de bussen die tijdens de centrumwerken door onze wijk denderen. Maar het nieuwe bestuur heeft besloten om dat niet te doen.

2015 is voor de buurtvereniging Bevegemse Buren een  nieuw begin. Onder stichtend voorzitter Jan Lagast en het vorige bestuur bloeide de buurtvereniging open. Deze nieuwjaarsreceptie werd een begrip op de wijk evenals onze jaarlijkse poets en tweejaarlijkse wandeling. We willen het vorige bestuur graag danken voor haar inzet en de overtuiging waarmee ze de vereniging op de kaart heeft gezet bij iedereen, niet in het minst de inwoners van deze wijk. De uittredende bestuursleden Jan, Hendrik en Jeroen willen we graag een kleine attentie overhandigen als dank voor hun onvermoeibare inzet voor onze wijk de voorbije vijf jaar. Zonder hun inspanningen was er van een constructieve buurtvereniging helemaal geen sprake, hadden we geen avonden gedebatteerd met diverse instanties over de leefbaarheid van Bevegem en stonden we hier vandaag niet samen te klinken op het nieuwe jaar.

In de nieuwjaarsvoornemens van het nieuwe bestuur staat geschreven dat we onze inspanningen voortaan vooral op de inwoners van deze wijk zullen toespitsen. Vandaag is de generatiewissel in onze wijk volop aan de gang. Wie door onze wijk stapt, ziet senioren en kinderen, jongvolwassenen, dertigers en veertigers, Zottegemnaren en inwijkelingen, zij aan zij in één gemeenschap.

De Bevegemse Buren zien het als hun belangrijkste, en eigenlijk hun enige taak om de lijm tussen al die groepen te zijn, zodat Bevegm ook in de toekomst de aangename wijk blijft die het vandaag al is. Deze week zijn we opgeschrikt door de gebeurtenissen in Parijs. Op zo’n dag als woensdag – die bol staat van de gruwel en de wreedheid – kruip je wat dichter bij elkaar – thuis, in de sofa of in bed, maar ook op straat en in onze wijk. Een maatschappij zonder lijm en verbondenheid – onbekend is onbemind, net dat proberen we met z’n allen te voorkomen.

Dat betekent niet dat de buurtvereniging zich wil beperken tot het organiseren van recepties, wandelingen en dergelijke.

We willen graag de lijn naar het beleid openhouden en de stem van de Bevegemnaar bij de beleidsvoerders blijven vertolken. Ook in de toekomst willen we mee  kunnen blijven denken hoe Bevegem zijn steentje bij kan dragen tot een leefbaardere maatschappij, zonder al te veel aan leefkwaliteit in te hoeven boeten.

Dames en heren politici : we willen u bij deze graag nog eens de hand reiken om constructief mee te denken over en desgevallend te bemiddelen in alle thema’s die Bevegem aangaan.

In alle rust en sereniteit, omdat gewoon praten problemen vaak al uit de weg ruimt vooraleer ze zich stellen.

Praten is dus de boodschap, ….maar nu genoeg gepraat. Laten we met z’n allen het glas heffen op Bevegem. Moge 2015 een schitterend jaar worden voor de wijk en al zijn bewoners.
%d bloggers liken dit: